Proč výtah modernizovat

V modernizaci výtahu patříme ke špičce ve výtahovém průmyslu. Naším cílem je zvýšit bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost a užitné hodnoty výtahu. Naše řešení průchozích výtahů umožňují přístup do všech podlaží bytového domu nejen pro běžné nájemníky, ale i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Při modernizaci se snažíme maximálně využít rozměr původní šachty k co největší podlahové ploše kabiny a nejširším vstupem při použití moderních technologií.

Majitel (provozovatel) odpovídá za provoz a bezpečnost výtahu

Na základě známých zkušeností o technickém stavu výtahů v naší republice se dozvídáme, že staré výtahy svým provozem ohrožují uživatele. Pro zvýšení bezpečnosti výtahů je nutné odstranit taková rizika, které můžou zapříčinit úraz či smrt uživatele výtahu. Vodítkem odstranění rizik je technická norma ČSN 27 4007 Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu.

Proč výtah modernizovat?

 • ohrožení uživatele výtahu
 • výtah neodpovídá technickým normám
 • odstavení výtahu inspekčním orgánem
 • můžou vzniknout škody na majetku a zdraví

Vysoké riziko

 • kabina výtahu bez dveří
 • nevyhovující výplň šachetních dveří, případně ohrazení šachty pletivem
 • nevyhovující uzávěrka šachetních dveří
 • možnost uvolnění drátových vodítek vyvažovacího závaží
 • chybějící obousměrné dorozumívací zařízení mezi klecí a stálou vyprošťovací službou
 • kabina bez nouzového osvětlení při výpadku proudu
 • nevyhovující výška ochranné prahové desky klece
 • nebezpečný přístup do prohlubně šachty pro údržbu – chybějící žebřík
 • možnost přístupu neoprávněných osob do šachty – nevyhovující zajištění šachetních dveří a nouzové odjišťování šachetních dveří
 • pohon se špatnou přesností zastavování, chybějící nezávislý stykač
 • výtahový pohon bez zdvojených mechanických částí el. mag. brzda
 • nevyhovující zachycovače a nárazníky
 • nevyhovující omezovač rychlosti
 • chybějící ovládač STOP v prohlubni
 • chybějící – nevyhovující osvětlení šachty
 • chybějící revizní jízda na kleci výtahu
 • chybějící okopové lišty a zábradlí na kleci

Střední riziko

 • chybějící zařízení informující o poloze klece ve strojovně
 • chybějící bezpečnostní prvky ve strojovně (kryty, olemování otvorů)
 • neuzamykatelný hlavní vypínač ve strojovně
 • přítomnost azbestu v brzdovém obložení
 • nevyhovující požární odolnost šachetních dveří
 • chybí nouzové osvětlení kabiny při výpadku proudu
 • chybí ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti kabiny směrem vzhůru
 • dřevěná kabina výtahu

Nízké riziko

 • chybí přepážka mezi kabinou a závažím v prohlubni
 • chybí vážení na kleci a kontrola chodu motoru
 • kabiny a vstupy nevyhovují vyhlášce pro osoby se sníženou pohyblivostí